Informace o informační stránce

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

Crystalis, s. r. o.

se sídlem Praha 4 - Krč, Antala Staška 1075/41a, PSČ 14000, IČ: 49711385
DIČ: CZ49711385

zapsané v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, sp. zn. C 22995

1. Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností Crystalis s.r.o. a klientem při dodávkách pramenité vody, výdejníků na vodu a jejich sanitací a dalšího zboží a služeb ze sortimentu společnosti Crystalis na základě smlouvy či objednávky klienta a jsou závazné pro všechny smluvní vztahy se společností Crystalis.
 2. Společnost Crystalis si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli jednostranně upravit.
 3. Výdejníkem na vodu se myslí buď výdejník na barelovou vodu nebo výdejník na vodovodní řad (dále jen přístroj)
 4. Pramenitou vodou se myslí pramenitá voda dodávaná v 18,9 litrových barelech.

2. Objednávání zboží

 1. Objednávka může být společnosti Crystalis zaslána poštou na adresu sídla společnosti, faxem na faxové číslo: + 420 227 230 003, telefonicky na telefonní číslo + 420 844 844 444, nebo tak, jak je uvedeno na internetových stránkách společnosti Crystalis viz kontakty, e-mailem na elektronickou adresu crystalis@crystalis.cz, nebo prostřednictvím eshopu na internetových stránkách společnosti Crystalis na adrese www.crystalis.cz.
 2. Objednávka bude vždy vyřízena v pracovní době zákaznického servisu a to pondělí – pátek od 08:00 – 17:00 hodin. Objednávky přijaté po 17 hod budou zpracovány následující pracovní den.
 3. Klient je povinen uvést v objednávce tyto údaje:
 • Svou identifikaci, tj. zákaznické číslo, nebo obchodní název či jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČ, DIČ, kontakt (telefon, fax, e-mailovou adresu), kontaktní osobu oprávněnou za klienta jednat.
 • Název objednávaného zboží podle katalogu a popřípadě také jeho popis.
 • Množství objednávaného zboží.
 • Adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/bydliště klienta).
 • Pracovní dobu pro dodání zboží.
 1. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Společnost Crystalis se v takovém případě pokusí kontaktovat klienta a vyzvat ho k jejímu případnému zpřesnění, nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících nebo doplňujících se objednávka považuje za úplnou.
 2.  Bezprostředně po doručení úplné objednávky společnost Crystalis zkontroluje, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje společnost Crystalis klienta a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, společnost Crystalis klienta na tuto skutečnost upozorní.

3. Kupní cena zboží

 1. Kupní cena zboží bude určena dle aktuálního ceníku společnosti Crystalis. Společnost Crystalis poskytne klientovi na jeho žádost tištěný ceník platný pro dané období. Aktuální ceník je vždy vystaven na internetových stránkách společnosti Crystalis www.crystalis.cz.
 2. Společnost Crystalis si vyhrazuje právo jednostranně upravit cenu zboží oproti ceně uvedené v tištěném ceníku.vých . Společnost Crystalis bude klienta o těchto změnách vhodným způsobem informovat.

4. Podmínky a typy smluv, uzavření smlouvy

 1. V případě uzavření smlouvy se společností Crystalis je předmětem smlouvy nájem přístroje, nebo jeho prodej, případně smlouva o dodávkách pramenité vody. Po celou dobu smluvního vztahu se klient zavazuje nechávat provádět společnost Crystalis sanitace přístroje.
 2. Klient podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy byl společností Crystalis seznámen s hodnotou přístroje v případě prodeje, která je uvedena ve smlouvě.
 3. Typ smlouvy pro výdejníky na barelovou vodu:

Měsíční pronájem

 • pronájem  repasovaného výdejníku
 • měsíční pronájem dle smluvených podmínek
 • povinný odběr 3 barely měsíčně
 • sanitace hrazená dle ceny ve smlouvě
 • smlouva na dobu určitou

Měsíční pronájem, Rámcová smlouva

 • pronájem nového výdejníku
 • pravidelná měsíční platba stanovená ceníkem Crystalis a sjednaná ve smlouvě (podle typu přístroje)
 • povinný odběr 3 barely měsíčně
 • sanitace hrazená dle ceny ve smlouvě
 • smlouva na dobu určitou

Měsíční pronájem s jednorázovou platbou:

 • pronájem nového výdejníku
 • jednorázová platba  (dle typu přístroje v ceníku)
 • pravidelný  měsíční pronájem
 • sanitace hrazená dle ceny ve smlouvě
 • není povinný odběr
 • smlouva na dobu neurčitou  nebo určitou

Zvýhodněný měsíční pronájem:

 • pronájem nového výdejníku (patí pro výdeujníky na barelovou vodu)
 • pravidelná zvýhodněná měsíční platba
 • sanitace hrazená dle ceny ve smlouvě
 • smlouva na dobu určitou 36 měsíců
 • povinný odběr min 3 barely vody měsíčně

Vypij 3, Vypij 5, Vypij 7, Vypij 9

 • pronájem nového výdejníku
 • měsíční paušální platba dle ceníku Crystalis
 • při odběru barelů vody nad rámec balíčku cena barelu specifikována ve smlouvě
 • bez povinného odběru
 • u balíčků Vypij 3 a 5 sanitace hrazená dle ceny ve smlouvě
 • u balíčků Vypij 7 a 9 sanitace hrazená dle ceny ve smlouvě, z toho 2 x ročně je sanitace v ceně balíčku. Zároveň je možné poskytnout až 2 další výdejníky do Měsíčního pronájmu (bez povinného odběru 3 barelů)
 • smlouva na dobu určitou 24 měsíců
  •    Typ smlouvy pro výdejníky na vodovodní řad:

Měsíční pronájem:

 • pronájem nového výdejníku
 • pravidelná měsíční platba stanovená ceníkem Crystalis a sjednaná ve smlouvě (podle typu přístroje)
 • cena sanitace je součástí měsíční platby – provádí se 2x ročně včetně výměny 2 ks filtrů
 • smlouva na dobu určitou 24 měsíců nebo 36 měsíců

Měsíční pronájem s jednorázovou platbou::

 • pronájem nového výdejníku
 • jednorázová platba (dle typu přístroje v ceníku)
 • pravidelný měsíční pronájem
 • cena sanitace je součástí měsíční platby – provádí se 2x ročně včetně výměny 2 ks filtrů
 • smlouva na dobu určitou 12 měsíců

5. Výpověď smluvního vztahu, smluvní pokuta

 1. V případě, že je smluvní vztah uzavřen na dobu neurčitou, jsou obě smluvní strany oprávněny smlouvu vypovědět bez udání důvodu a to písemnou formou. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
 2. V případě, že je smluvní vztah uzavřen na dobu určitou a neoznámí-li některá ze stran před uplynutím sjednané doby trvání smlouvy, že nemá zájem pokračovat ve smluvním vztahu, smlouva se automaticky prodlouží o dalších 12 měsíců, a to i opakovaně.
 3. Společnost Crystalis je oprávněna vypovědět smlouvu písemnou formou, kdy výpovědní doba činí 10 dnů a počíná běžet ode dne doručení výpovědi z následujících důvodů:
 • klient je v prodlení s úhradou jakéhokoli finančního plnění vůči společnosti Crystalis o více jak 30 dnů;
 • proti klientovi bylo zahájeno insolvenční řízení;
 • klient neplní ujednané smluvní závazky;
 • v případě, že tak stanoví smlouva, klient nedodržuje povinný měsíční odběr počtu kusů pramenité vody dodávané v 18,9 litrových barelech na jeden kus stroje;
 • klient přenechá předmět nájmu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti Crystalis.
 1. Smluvní strany se dohodly, že v případě výpovědi smluvního vztahu před vypršením řádného termínu platnosti smlouvy, bude klientovi účtováno:
 • za odvoz přístroje od klienta se účtuje jednorázový poplatek ve výši 790 ,- Kč (náklady na odvoz, technickou prohlídku a sanitaci). V případě, že dojde k ukončení smlouvy před uplynutím prvních 12 kalendářních měsíců trvání smlouvy (pokud není ve smlouvě uveden kratší časový interval), je klient povinen dále zaplatit společnosti Crystalis smluvní pokutu ve výši 50% hodnoty přístroje.
 • v případě, že smlouva obsahuje povinný měsíční odběr počtu kusů pramenité vody, je klient povinen zaplatit společnosti Crystalis smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každý neodebraný barel za celou dobu trvání smluvního vztahu a to až do řádného vypršení platnosti smlouvy.
 • veškeré pravidelné měsíční platby sjednané ve smlouvě až do uvedeného a smluveného konce platnosti smlouvy v případě  smluv „Vypij“ (3,5,7,nebo 9) nebo smlouvy " Měsíční pronájem"   .

6. Splatnost kupní ceny a platební podmínky

 1. Klient je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet společnosti Crystalis uvedený na daňovém dokladu nebo v hotovosti při předání zboží.
 2. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu společnosti Crystalis uvedeného na daňovém dokladu. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí daňový doklad, na kterém je uvedena platba v hotovosti.
 3. Splatnost daňového dokladu je 7 dnů.
 4. V případě, že se klient ocitne v prodlení se zaplacením svého peněžitého závazku nebo jeho části, je povinen společnosti Crystalis zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 5. Společnost Crystalis je oprávněna vyžadovat po klientovi, který má vůči společnosti Crystalis neuhrazené závazky po splatnosti, platbu v hotovosti před předáním zboží. Pokud klient tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si společnost Crystalis právo dodat mu objednané zboží až poté, co veškeré své závazky vůči společnosti Crystalis uhradí.

7. Podmínky dodání zboží

 1. Společnost Crystalis dodá zboží na své náklady na dohodnutou adresu v pracovní dny a ve své pracovní době, která je pondělí – pátek od 08:00 – 17:00 hodin.
 2. Není-li mezi společností Crystalis a klientem dohodnuto jinak, zavazuje se společnost Crystalis dodat objednané zboží v co nejkratším termínu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky.
 3. Termíny dodání nadstandardního zboží (např. Nives TOP soda POU), se stanovují dohodou v závislosti na termínech dodávek dodavatelů.
 4. Spolu s dodaným zbožím společnost Crystalis vždy předá klientovi daňový doklad, případně dodací list, v němž je uvedena přesná identifikace dodaného zboží a jeho množství. Klient je povinen po zkontrolování zboží dodací list nebo daňový doklad podepsat (čitelně + podpis + razítko) a potvrdit tak převzetí zboží. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn odmítnout zboží klientovi předat.
 5.  Klient je povinen společnost Crystalis neprodleně písemně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo osoby oprávněné k převzetí zboží. Společnost Crystalis neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti klienta podle tohoto článku.
 6. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na klienta okamžikem převzetí dodaného zboží. Každá faktura bude obsahovat vedle dalších, zákonem požadovaných náležitostí, také tyto údaje:
 • Označení a číslo faktury 
 • Název, sídlo, IČO, DIČ prodávajícího a klienta, údaje o zápisu v obchodním rejstříku (soud, oddíl, číslo vložky).
 • Bankovní spojení prodávajícího.
 • Datum splatnosti.
 • Popis dodaného zboží/služby a jeho množství.
 • Cena bez DPH, DPH, celkem částku k úhradě.

7. Klient je oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit (tj. prokazatelným způsobem doručit společnosti Crystalis), obsahuje-li nesprávné cenové údaje, nebo chybí-li ve faktuře některá z náležitostí. Spolu s vrácenou fakturou je klient povinen písemně specifikovat vady, které dle jeho názoru faktura vykazuje. V případě, že je faktura skutečně vystavena chybně, společnost Crystalis vystaví klientovi novou. Povinnost klienta zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původní faktuře není dotčena, ledaže vada faktury spočívá v nesprávně určené výši kupní ceny. Lhůta splatnosti v takovém případě běží od doručení opravené faktury klientovi.

8. Reklamace a záruční doba

 1. Klient je povinen si při převzetí zboží zkontrolovat stav a funkčnost zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je klient povinen reklamovat ihned, jinak jeho nároky zanikají. V reklamaci je klient povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
 2. Na dodávané zboží je klientovi poskytnuta záruční doba stanovená zákonem.
 3. Pro případ že klient jedná při uzavírání smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se společností Crystalis, smluvní strany si sjednávají, že revize a kontroly výdejníků na vodu (přístrojů) budou prováděny nájemcem a na jeho náklady.

9. Poplatky

 1. Odvoz prázdných barelů 18,9 l (pokud si odběratelneobjedná plné): 50,- Kč/ks
 2. Poplatek za poškozený barel odběratelem 350,- Kč
 3. Kopie dodacího listu, faktury: 50,- Kč/list A4
 4. Doprava paušál: 200,- Kč (v případě objednávky min. 2 barelů pramenité vody je doprava ZDARMA).
 5. Práce technika paušál: 350,- Kč/hodinu
 6. Technická prohlídka + odvoz přístroje: 790,- Kč

10. Sanitace

 1. Sanitace je důležitou součástí údržby přístrojů. Představuje kompletní čištění, dezinfekci a odstranění vodního kamene ze všech částí přístroje, které přicházejí do styku s vodou. Státním zdravotním ústavem je sanitace doporučena provádět minimálně 4x do roka v intervalu 3. měsíců a to v závislosti na umístění přístroje, na množství odebírané vody a také na celkové mineralizaci jednotlivých typů balených vod. Sdílíme názor Státního zdravotního ústavu a doporučujeme Všem klientům provádět u přístrojů sanitaci 4x do roka, jinak nemůže společnost Crystalis garantovat klientovi nezávadnost stáčené vody a bezproblémový chod přístroje.
 2. V případě, že smlouva obsahuje placenou (automatickou) sanitaci, je klient povinen tuto sanitaci nechat společnost Crystalis provést a následně za ni v řádném termínu zaplatit. I v případě, že by klient odmítl sanitaci nechat provést, je povinen za ni společnosti Crystalis zaplatit.
 3. Sanitace přístroje se vykonává buď přímo na místě u klienta nebo se řeší odvozem přístroje do servisu a zapůjčením jiného přístroje po dobu čistění. Doba čistění přístroje je cca 30 minut. Cena sanitace je uvedena v ceníku společnosti CRYSTALIS uveřejněného na webových stránkách společnosti www.crystalis.cz.

11. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH, které bude připočteno v aktuální zákonné sazbě.
 2. Písemnou dohodou mezi společností Crystalis a klientem může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako takových, vyloučeno.
 3. Obě smluvní strany se dohodly, že pro řešení případných sporů z výše uvedených typů smluv je rozhodné právo České republiky a místně příslušným je soud v místě sídla společnosti Crystalis.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.6.2015.