skip to Main Content

1. Klient bere na vědomí, že Crystalis zpracovává osob­ní údaje, které klient poskytl či poskytne Crystalis v souvislosti s jednáním o kupní, nájemní či jiné smlouvě mezi klientem a Crystalis, jejím uzavřením a plněním, a dále osobní údaje, které Crystalis shromáždí v souvislosti s poskyto­váním sjednaných služeb klientovi. Zpracovávány budou zejména identifikační a kontaktní údaje klienta a další informace uvedené ve smlouvě nebo shromážděné v souvislosti s jejím plně­ním.

2. Crystalis při zpracování osobních údajů klientů dodržuje obecně závazné právní předpisy, především Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) a dbá na ochranu soukromého a osobního života klientů.

3. Klient není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Crystalis své osobní údaje; poskyt­nutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být smlouva mezi klientem a Crystalis uzavřena ani plněna.

4. Crystalis bude zpracovávat osobní údaje klienta automatizovaně v rámci elektronické databáze i manuálně v listinné podobě.

5. Osobní údaje klienta bude Crystalis zpracovávat pouze k následujícím účelům:

a)    poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejících na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

b)   ochrana práv a právem chráněných zájmů Crystalis, zejména určení, výkon nebo obhajoba právních nároků Crystalis na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;

c)    dodržení právní povinnosti Crystalis stanovené obecně závaz­ným právním předpisem na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Crystalis uchovávat da­ňové doklady podle zákona o dani z přidané hodnoty); a

d)   marketingové a obchodní účely na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Crystalis. Zpracování pro marketingové a obchodní účely zahrnuje též zpracování osobních údajů v rozsahu, která umožňuje čerpání věrnostních slev.

6. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

a)    k účelu podle článku 5.(a) budou osobní údaje klientů zpraco­vávány do zániku závazků z příslušné smlouvy uzavřené mezi klientem a Crystalis;

b)   k účelu podle článku 5.(b) budou osobní údaje zpracovávány (i) do konce 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků z příslušné smlouvy; a (ii) pokud klient v uvedené době zahájí proti Crystalis soudní, správní či jiné řízení, po dobu trvání takového řízení a dále po dobu 3 kalendářních měsíců od jeho ukončení;

c)    k účelu podle článku 5.(c) budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Crystalis; a

d)   k účelu podle článku 5.(d) budou osobní údaje zpracovávány do doby, než klient vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpra­cováním.

7. Nejpozději do 3 kalendářních měsíců po skončení kalendářního roku, ve kterém uplynula doba zpracování podle odst. 6. tohoto článku, budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány či anonymizo­vány. Anonymizací osobního údaje se rozumí odstranění identifiká­torů (všech či některých) klienta v takovém rozsahu, že je trvale a nenávratně znemožněna jeho identifikace. Zpracovávané informace v důsledku provedené anonymizace přestanou mít charakter osobní­ho údaje.

8. Za účelem uvedeným v článku 5(a) bude Crystalis v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje klienta třetím oso­bám, které budou klientovi poskytovat sjednané služby nebo budou poskytnutí takových služeb zprostředkovávat. Tito příjemci osobních údajů budou osobní údaje klienta zpracovávat jako správci od­povídající za prováděné zpracování.

9. Osobní údaje klienta mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým Crystalis uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů. Jedná se zejména o osoby odlišné od zaměstnanců Crystalis, např. obchodní zástupce Crystalis. Na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR mohou být osobní údaje klienta sdíleny v rámci skupiny Crystalis, a to pro vnitřní administrativní účely s odkazem na oprávněný zájem členů takové skupiny podle recitálu 48 GDPR. Seznam členů skupiny Crystalis je dostupný na internetové adrese www.crystalis.cz. Klient bere na vědomí, že seznam členů skupiny Crystalis se může v čase měnit a doplňovat.

10. Klient bere na vědomí, že Crystalis může jeho osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

11. Klient má v souvislosti se zpracováním osobních údajů celou řadu práv, včetně práva požadovat od Crystalis přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18 GDPR). Za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR může klient uplatnit právo na přenositelnost údajů. Za podmínek uvedených v čl. 21 GDPR má klient právo vznést námitku proti prováděnému zpracování. Dotazy a žádosti týkající se zpracování osob­ních údajů mohou klienti adresovat na emailovou adresu: crystalis@crystalis.cz.

12. Pokud se klient domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Crystalis s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost klienta shledána oprávněnou, Crystalis neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost klienta podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

13. Uzavřením smlouvy mezi klientem a Crystalis, která odkazuje na tyto podmínky, klient potvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými v tomto článku.

Back To Top